Ejaleipsi newlines kai hyphenation gia copy+paste se word
sivann
1 newline->space, 2 newlines->1 newline
Paste here:

( [->NL ) ( 1.->NL ) ( •->NL )
© sivann 2005